پاسخ به موضوع

2 ماه پیش جواد کاکاوندی این پرسش را مطرح کرد 2 نفر پاسخ داده اند

خطای گوگل ریکپچا در لاراول

سلام استاد احمدی بزرگوار به ارور خوردم به دادم برسید😑

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "error" in C:\xampp\htdocs\store\files\captcha\captcha.php:133
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\store\register.php(10): ReCaptcha->verifyResponse('127.0.0.1', '03AAYGu2ROIJt2r...')
#1 {main}
 thrown in C:\xampp\htdocs\store\files\captcha\captcha.php on line 133

این ارور برای گوگل کپچا،هر چقدر هم اینترنت جستجو کردم چیزیدستگیرم نشدمجبور شدم بازمزاحم شما بشم

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

به نظر میرسه که شما عنوان درستی برای سوالتون انتخاب نکردید،اول اینکه این ارور برای لاراول نیست،و برای php درسته؟

مورد بعدی اینکه ساختار گوگل ریکپچا در ورژن جدید php تغییراتی داشته،به این مثال دقت کنید

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>PHP Contact Form with Captcha</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
 <div class="container mt-5">
  
  <h2>Implement Google reCAPTCHA in PHP Contact Form</h2>
  <?php include('scripts/form.php'); ?>
  <!-- Error messages -->
  <?php if(!empty($response)) {?>
  <div class="form-group col-12 text-center">
   <div class="alert text-center <?php echo $response['status']; ?>">
    <?php echo $response['message']; ?>
   </div>
  </div>
  <?php }?>
  <!-- Contact form -->
  <form action="" name="contactForm" id="contactForm" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
   <div class="form-group">
    <label>Name</label>
    <input type="text" class="form-control" name="name" id="name">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Subject</label>
    <input type="text" class="form-control" name="subject" id="subject">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Message</label>
    <textarea class="form-control" rows="4" name="message" id="message"></textarea>
   </div>
   <div class="form-group">
    <!-- Google reCAPTCHA block -->
    <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfZ4AAVAAAAAFP6tyNYWgycDvXHIfjZg9shDZ05"></div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <input type="submit" name="send" value="Send" class="btn btn-dark btn-block">    
   </div>
  </form>
 </div>
 <!-- Google reCaptcha -->
 <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
</body>
</html>

و برای کد php از دستورات زیر استفاده کنید

<?php
  if(isset($_POST["send"])) {
    $name = $_POST["name"];
    $email = $_POST["email"];
    $subject = $_POST["subject"];
    $message = $_POST["message"];
    
    // Form validation
    if(!empty($name) && !empty($email) && !empty($subject) && !empty($message)){
      // reCAPTCHA validation
      if(isset($_POST['g-recaptcha-response']) && !empty($_POST['g-recaptcha-response'])) {
        // Google secret API
        $secretAPIkey = '6LfZ4AAVAAAAAF722GPGWyJ_lf1F2hMSWzPHmuYc';
        // reCAPTCHA response verification
        $verifyResponse = file_get_contents('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret='.$secretAPIkey.'&response='.$_POST['g-recaptcha-response']);
        // Decode JSON data
        $response = json_decode($verifyResponse);
          if($response->success){
            $toMail = "johndoe@gmail.com";
            $header = "From: " . $name . "<". $email .">\r\n";
            mail($toMail, $subject, $message, $header);
            $response = array(
              "status" => "alert-success",
              "message" => "Your mail have been sent."
            );
          } else {
            $response = array(
              "status" => "alert-danger",
              "message" => "Robot verification failed, please try again."
            );
          }    
      } else{ 
        $response = array(
          "status" => "alert-danger",
          "message" => "Plese check on the reCAPTCHA box."
        );
      } 
    } else{ 
      $response = array(
        "status" => "alert-danger",
        "message" => "All the fields are required."
      );
    }
  } 
?>

تست شده و به درستی کار میکنه

به نظر میرسه که شما عنوان درستی برای سوالتون انتخاب نکردید،اول اینکه این ارور برای لاراول نیست،و برای php درسته؟

مورد بعدی اینکه ساختار گوگل ریکپچا در ورژن جدید php تغییراتی داشته،به این مثال دقت کنید

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>PHP Contact Form with Captcha</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
 <div class="container mt-5">
  
  <h2>Implement Google reCAPTCHA in PHP Contact Form</h2>
  <?php include('scripts/form.php'); ?>
  <!-- Error messages -->
  <?php if(!empty($response)) {?>
  <div class="form-group col-12 text-center">
   <div class="alert text-center <?php echo $response['status']; ?>">
    <?php echo $response['message']; ?>
   </div>
  </div>
  <?php }?>
  <!-- Contact form -->
  <form action="" name="contactForm" id="contactForm" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
   <div class="form-group">
    <label>Name</label>
    <input type="text" class="form-control" name="name" id="name">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Subject</label>
    <input type="text" class="form-control" name="subject" id="subject">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>Message</label>
    <textarea class="form-control" rows="4" name="message" id="message"></textarea>
   </div>
   <div class="form-group">
    <!-- Google reCAPTCHA block -->
    <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfZ4AAVAAAAAFP6tyNYWgycDvXHIfjZg9shDZ05"></div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <input type="submit" name="send" value="Send" class="btn btn-dark btn-block">    
   </div>
  </form>
 </div>
 <!-- Google reCaptcha -->
 <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
</body>
</html>

و برای کد php از دستورات زیر استفاده کنید

<?php
  if(isset($_POST["send"])) {
    $name = $_POST["name"];
    $email = $_POST["email"];
    $subject = $_POST["subject"];
    $message = $_POST["message"];
    
    // Form validation
    if(!empty($name) && !empty($email) && !empty($subject) && !empty($message)){
      // reCAPTCHA validation
      if(isset($_POST['g-recaptcha-response']) && !empty($_POST['g-recaptcha-response'])) {
        // Google secret API
        $secretAPIkey = '6LfZ4AAVAAAAAF722GPGWyJ_lf1F2hMSWzPHmuYc';
        // reCAPTCHA response verification
        $verifyResponse = file_get_contents('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret='.$secretAPIkey.'&response='.$_POST['g-recaptcha-response']);
        // Decode JSON data
        $response = json_decode($verifyResponse);
          if($response->success){
            $toMail = "johndoe@gmail.com";
            $header = "From: " . $name . "<". $email .">\r\n";
            mail($toMail, $subject, $message, $header);
            $response = array(
              "status" => "alert-success",
              "message" => "Your mail have been sent."
            );
          } else {
            $response = array(
              "status" => "alert-danger",
              "message" => "Robot verification failed, please try again."
            );
          }    
      } else{ 
        $response = array(
          "status" => "alert-danger",
          "message" => "Plese check on the reCAPTCHA box."
        );
      } 
    } else{ 
      $response = array(
        "status" => "alert-danger",
        "message" => "All the fields are required."
      );
    }
  } 
?>

تست شده و به درستی کار میکنه