پاسخ به موضوع

3 ماه پیش وحید این پرسش را مطرح کرد 4 نفر پاسخ داده اند

خطای 404 در لاراول

سلام استاد زمانی که route / رو مینویسم با کنترل indexcontroller ومتد index
localhost:8000در ترمینال تایپ میکنم همچین خطایی میده در ترمینال

[Sat Jun 24 21:17:51 2023] [::1]:2363 [404]: GET / - No such file or directory

ودر صفحه وب این خطا رو میده The requested resource / was not found on this server.

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

@albertkaber همه روت هارو پاک یا کامنت کنید و فقط این روت رو قرار بدید و تست کنید

Route::get('/', function(){
 dd('test');
});

لطفا کد هایی که نیاز رو بفرستید خطای مورد نظر میگه که شما همچین روتی / تعریف نکردید و همینطور پیغام خطای 404 این مورد رو تایید میکنه

وحید

albertkaber@

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\IndexController;
use App\Http\Controllers\UsersController;
use App\Http\Controllers\AboutsController;
use App\Http\Controllers\post;
Web Routes
Route::get('/',[IndexController::class,'index']);
Route::get('users/{id}/{name}',function ($name=null,$family=null){
  return 'users'.' '.$name.' '.$family;
})->where(['id'=>'[0-9]+','name'=>'[a-zA-Z]+']);
Route::get('page',function (){
  return 'pages';
});
Route::get('about',function (){
  return 'about';
});
Route::get('contect',function (){
  return'contact';
});
Route::get('users',[UsersController::class,'index']);
Route::get('about',[AboutsController::class,'about']);
Route::get('post',[post::class,'post']);

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class IndexController extends Controller
{
  public function index(){
    return view('welcome');
  }
}

@albertkaber همه روت هارو پاک یا کامنت کنید و فقط این روت رو قرار بدید و تست کنید

Route::get('/', function(){
 dd('test');
});

وحید

albertkaber@

سلام ممنون استاد حل شد